He’s not the Messiah, he’s a very naughty boy!

He’s not the Messiah, he’s a very naughty boy!